หน้าหลัก

เว็บที่เกี่ยวข้อง

 ข้อบังคับสมาคม

สหกรณ์ครู ร้อยเอ็ด

ครูไทย(สสอค.)

ชุมนุมฯ

สมาชิกทั้งหมด

  สมาชิกที่เสียชีวิต

 


สมาชิกในเดือน มิถุนายน 2564
จำนวน 9,979 คน
 Down Load

เสียชีวิตในเดือน พฤษภาคม2564
จำนวน. 22.คน( 440 บาท)

รายชื่อผู้เสียชีวิต
 

เสียชีวิตในเดือนพฤษภาคม   2564
จำนวน. 14.คน( 280 บาท)

รายชื่อผู้เสียชีวิต
 

เสียชีวิตในเดือนเมษายน   2564
จำนวน. 17.คน( 340 บาท)

รายชื่อผู้เสียชีวิต
 

เสียชีวิตในเดือนมีนาคม  2564
จำนวน. 34.คน( 680 บาท)

รายชื่อผู้เสียชีวิต
 

เสียชีวิตในเดือนกุมภาพันธ์  2564
จำนวน. 21.คน( 420 บาท)

รายชื่อผู้เสียชีวิต
 

เสียชีวิตในเดือนมกราคม  2564
จำนวน. 26.คน( 520 บาท)

รายชื่อผู้เสียชีวิต
 

เสียชีวิตในเดือน ธันวาคม 2563
จำนวน. 16.คน( 320 บาท)

รายชื่อผู้เสียชีวิต
 

เสียชีวิตในเดือน พฤศจิกายน 2563
จำนวน. .25.คน( 500 บาท)

รายชื่อผู้เสียชีวิต

เสียชีวิตในเดือน ตุลาคม 2563
จำนวน. .20.คน( 400 บาท)

รายชื่อผู้เสียชีวิต
 

เสียชีวิตในเดือน กันยายน 2563
จำนวน..22 ..คน(..440 บาท)

รายชื่อผู้เสียชีวิต
 

เสียชีวิตในเดือน สิงหาคม 2563
จำนวน..23 ..คน(..460 บาท)

รายชื่อผู้เสียชีวิ
 

เสียชีวิตในเดือน กรกฎาคม 2563
จำนวน..19 ..คน(..380 บาท)

รายชื่อผู้เสียชีวิต
 

เสียชีวิตในเดือน มิถุนายน 2563
จำนวน..23 ..คน(..460.บาท)

รายชื่อผู้เสียชีวิต
 

เสียชีวิตในเดือน พฤษภาคม 2563
จำนวน..22 ..คน(..440.บาท)

รายชื่อผู้เสียชีวิต
 

เสียชีวิตในเดือน เมษายน 2563
จำนวน..24 ..คน(..480.บาท)

รายชื่อผู้เสียชีวิต
 

เสียชีวิตในเดือน มีนาคม 2563
จำนวน..22 ..คน(..440.บาท)

รายชื่อผู้เสียชีวิต
 

เสียชีวิตในเดือน กุมภาพันธ์ 2563
จำนวน..26 ..คน(520 บาท)

รายชื่อผู้เสียชีวิต
 

เสียชีวิตในเดือน มกราคม 2563
จำนวน..21..คน(420 บาท)

รายชื่อผู้เสียชีวิต
 

เสียชีวิตในเดือน ธันวาคม 2562
จำนวน..29..คน( 580 บาท)

รายชื่อผู้เสียชีวิต
 

เสียชีวิตในเดือน พฤศจิกายน 2562
จำนวน..22..คน(440 บาท)
   รายชื่อผู้เสียชีวิต
 

 เสียชีวิตในเดือน ตุลาคม 2562
จำนวน..25..คน(500 บาท)
รายชื่อผู้เสียชีวิต
 

เสียชีวิตในเดือน กันยายน  2562
จำนวน..22 ..คน( 440 บาท)
รายชื่อผู้เสียชีวิต
 

เสียชีวิตในเดือน  สิงหาคม 2562
จำนวน..17..คน( 340 บาท)
รายชื่อผู้เสียชีวิต
 

เสียชีวิตในเดือน กรกฎาคม 2562
จำนวน..27..คน( 540 บาท)
รายชื่อผู้เสียชีวิต
 

 

      


         
 


รายชื่อสมาชิกพ้นสภาพเดือน พฤษภาคม 2564
ต้องยื่นอุทรภายใน 30 วัน หรือ สมัครใหม่ ตามระดับอายุ

 

สมาชิกที่ต้องการโอนเงินจ่ายค่าสงเคราะห์ศพ
เมื่อโอนเงินเสร็จให้สแกนคิวอาร์โค้ดและส่งสลิปไปที่สมาคม
ตามนี้

มกราคม
จำนวน 26 ราย

กุมภาพันธ์
จำนวน 21..ราย

มีนาคม
จำนวน 34..ราย

เมษายน
จำนวน ..17...ราย

พฤษภาคม
จำนวน .14....ราย

           มิถุนายน
   
จำนวน  22 ราย

           กรกฎาคม
        
จำนวน ...ราย

            สิงหาคม
        
จำนวน ...ราย

กันยายน
จำนวน ...ราย

ตุลาคม
จำนวน .. ราย

พฤศจิกายน
จำนวน . ราย

ธันวาคม
จำนวน .1. ราย


มกราคม
จำนวน 21 ราย

กุมภาพันธ์
จำนวน .26.ราย

มีนาคม
จำนวน ..22.ราย

เมษายน
จำนวน ..24...ราย

พฤษภาคม
จำนวน ...22..ราย

           มิถุนายน
   
จำนวน  23 ราย

           กรกฎาคม
        
จำนวน ..19.ราย

            สิงหาคม
        
จำนวน ..23.ราย

กันยายน
จำนวน .22..ราย

ตุลาคม
จำนวน .20. ราย

พฤศจิกายน
จำนวน .25 ราย

ธันวาคม
จำนวน .16.. ราย  

พ.ย.2560 - ก.พ.2561
จำนวน 33 ราย

มีนาคม
จำนวน 9 ราย

เมษายน
จำนวน 15 ราย

พฤษภาคม
จำนวน 16 ราย

มิถุนายน
จำนวน 15 ราย

กรกฎาคม
จำนวน 20ราย

สิงหาคม
จำนวน  3 ราย

กันยายน
จำนวน 15 ราย

ตุลาคม
จำนวน 15 ราย

พฤศจิกายน
จำนวน 22 ราย

ธันวาคม
จำนวน 12 ราย

 

มกราคม
จำนวน 21 ราย

กุมภาพันธ์
จำนวน 24 ราย

มีนาคม
จำนวน 20 ราย

เมษายน
จำนวน 25 ราย

พฤษภาคม
จำนวน 20 ราย

           มิถุนายน
     จำนวน  22 ราย

           กรกฎาคม
        จำนวน  27 ราย

            สิงหาคม
          จำนวน 17  ราย

กันยายน
จำนวน 22 ราย

ตุลาคม
จำนวน 25 ราย

พฤศจิกายน
จำนวน  22 ราย

ธันวาคม
จำนวน  29 ราย


                สมาชิกที่ให้หักเงินค้างสงเคราะห์ศพ ผ่านธนาคารกรุงไทย ทางสมาคมฯไม่สามารถหักได้เนื่องจากเงินในบัญชีไม่พอจ่าย  ขอให้ท่านนำเงินไปเข้าบัญชี ให้พอหัก  ทางสมาคมจะส่งหักทุกวันที่ 26 ของทุกเดือน  ถ้าไม่สามารถหักได้  ป็นเวลา 3 เดือน หรือ เงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้า
( 1 พันบาท) หมด
จะพ้นสภาพการเป็นสมาชิก

                                 

สมาชิกท่านใดที่ แจ้งหักในบัญชีสหกรณ์ หรือกรุงไทยแล้ว แต่ยังไม่มีการหัก ด้วยเหตุผล
ด้านเอกสารไม่สมบรูณ์ ขอให้
ดาวน์โหลดเอกสารกรอกใหม่ พร้อมแนบหน้าบัญชี(Book Bank)  
ไปพร้อม และฝากส่งได้ครับ 

Webmaster ดร.สุรเดช  มูลจันที
172  พนมไพรพิทักษ์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140,

Tel : 084 -7919282, 0945059191
facebook :ครูอิสาน บ้านนอก,   Line  ID : suradeshmool
Email : suradesh@ret2.go.th


 นายมงคล ชิดชอบ
นายกสมาคม


 

 

 

เจ้าหน้าที่สมาคม
นายพงศ์สิทธ์ เชื้อวงศ์
โทร.080-068-1219

 


 เจ้าหน้าที่สมาคม
นางสาว จิรกัญญา ขุนทอง
0949295669

เจ้าหน้าที่สมาคม
นางสาวจุฬาลักษณ์ ชิดชอบ