สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด 2

เสียชีวิต 21 ราย (420 บาท)