ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด 2

เรื่อง    การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด 2 กรณีพิเศษ

         เนื่องในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

         รัชกาลที่ 10 ทรงครองราชย์ครบ 5 ปี
                              ................................................................

          เนื่องในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า

เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ทรงครองราชย์ครบ 5 ปี เพื่อเป็นการเปิดโอกาสและส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพสมาชิก

และครอบครัวสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด 2 และผู้ที่มีคุณสมบัติที่

จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคม มีโอกาสมากยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์

ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด 2 ข้อ 9 (8) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ในคราวประชุม เมื่อวันที่ 12

พฤษภาคม 2564 และมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 มีอนุมัติให้เปิดรับ

สมัครสมาชิกเนื่องในโอกาสพิเศษ สำหรับบุคคลที่ขาดโอกาสในกรณีปกติอีกครั้ง ได้มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิก

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด 2 ในวโรกาสทรงครองราชย์ ครบ 5 ปี โดย

มีรายละเอียดดังนี้

          1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

                1.1 เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด ประเภทสามัญ หรือคู่สมรส หรือบุตร  บุตร

บุญธรรม หรือ บิดา มารดา หรือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน และพี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันของ

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด ประเภทสามัญ

                1.2 เป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน หรือคู่สมรส หรือบุตร บุตร

บุญธรรม หรือบิดา มารดา หรือ บิดา มารดา หรือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน และพี่น้องร่วมบิดาหรือมารดา

เดียวกัน ของพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในหน่วยงานทางการศึกษาทั้งของรัฐ

และเอกชน

                1.3 เป็นเจ้าหน้าที่สมาคม หรือคู่สมรส หรือบุตร หรือบิดา มารดา และได้สมัครเข้าเป็นสมาชิก

ภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ หรือนับแต่วันแรกเข้าทำงานเป็นเจ้าหน้าที่สมาคม

                      กรณีเป็นคู่สมรส หรือบุตร บุตรบุญธรรม หรือบิดา มารดา  หรือ บิดา มารดา หรือพี่น้องร่วม

บิดามารดาเดียวกัน และพี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน  ของเจ้าหน้าที่สมาคม และได้สมัครเข้าเป็นสมาชิก

ภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับหรือนับแต่วันที่จดทะเบียนสมรสเป็นคู่สมรสของเจ้าหน้าที่

สมาคม

                1.4 เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด โดยการโอนสมาชิกภาพมาจากสหกรณ์อื่น
หลังจากวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับและได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่มีสิทธิในฐานะสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด

                                                                                                                                                                                                                 

                      กรณีเป็นคู่สมรส หรือบุตร บุตรบุญธรรม หรือบิดา มารดา  หรือ บิดา มารดา หรือพี่น้องร่วม
บิดามารดาเดียวกัน และพี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน
  ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด
โดยการโอนสมาชิกภาพมาจากสหกรณ์อื่นหลังจากวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับและได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกภายใน180 วัน
นับแต่วันที่คู่สมรสของตนมีสิทธิในฐานะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด หรือนับแต่วันที่

จดทะเบียนสมรสเป็นคู่สมรสของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด โดยการโอนสมาชิกภาพมาจาก

สหกรณ์อื่น                   

1.5 เป็นสมาชิกเก่าที่ถูกให้ออกหรือถูกคัดชื่อออกสามารถสมัครได้ ยกเว้นกรณีสมาชิกลาออก 

          2. วันเวลา และสถานที่รับสมัคร
         
      2.1 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ระหว่าง

เวลา 08.30 น. – 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

         
      2.2 ผู้มีความประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
์สหกรณ์ออมทรัพย์ร้อยเอ็ด จำกัด 2 เลขที่ 66 ถนนปัทมานนท์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด  45000  โทร. 080-0681219  

          3. หลักเกณฑ์การรับสมัครสมาชิกในโอกาสพิเศษ

                3.1 ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิก ต้องบรรลุนิติภาวะ และมีอายุไม่เกิน 75 ปี (นับถึงสิ้นปีปฏิทิน)
ยกเว้น
ผู้ที่เคยเป็นสมาชิกเก่าไม่จำกัดอายุ (ตามคุณสมบัติข้อ 1.5)
             3.2 ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิก จะต้องชำระค่าสมัคร 100 บาท ค่าบำรุง 50 บาท

และค่าสงเคราะห์ศพล่วงหน้า 2,000 บาท

            3.3 ผู้ที่เคยเป็นสมาชิกเก่าที่ ถูกให้ออกหรือถูกคัดชื่อออก สามารถเลือกชำระเงินยอดค้างเก่าทั้งหมด
หรือเลือกชำระเงินสมทบ ตามช่วงอายุในตารางอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ กรณี สมาชิกเก่าที่มีอายุเกิน
75 ปีขึ้นไป
ให้ชำระเงินสมทบกองทุนเพื่อความมั่นคง ในอัตราเดียวกันกับสมาชิกที่มีอายุ 75 ปี

     
3.4  ผู้สมัครยินยอมบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนเพื่อความมั่นคงตามที่สมาคมกำหนดโดยระบุไว้

ในหนังสือแสดงเจตนา

         
      3.5 เงินสมทบเข้ากองทุนเพื่อความมั่นคงของสมาชิกตามประกาศของสมาคมฯ ตามช่วงอายุตารางดังนี้

                                             

          4. หลักฐานการรับสมัคร มีดังต่อไปนี้

                4.1 ใบสมัคร (ตามแบบของสมาคมฯ) โดยผู้สมัครต้องยื่นด้วยตนเอง และนำผู้รับผลประโยชน์
พร้อมเอกสารผู้รับผลประโยชน์มาด้วย

         
      4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

         
      4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน

         
      4.4 ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง จากสถานพยาบาลของรัฐ ตามกฎหมาย ว่าด้วย

สถานพยาบาล ออกไว้ไม่เกิน 30 วัน

         
      4.5 สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีเป็นคู่สมรสสมาชิก)

         
      4.6 หนังสือรับรองบุคคลของหน่วยงาน (กรณีไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด)

           5. สมาชิกภาพของผู้สมัครเป็นสมาชิก
         
       สมาชิกภาพของผู้สมัครเป็นสมาชิก จะเริ่มตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิก

และได้ชำระเงินค่าสมัคร ค่าบำรุง ค่าสงเคราะห์ศพล่วงหน้า และเงินสมทบกองทุนเพื่อความมั่นคงของสมาชิก
ตามประกาศนี้แล้ว
                                                                                                                

          จึงประกาศให้ผู้ที่สนใจรับทราบโดยทั่วกัน            

                                                          ประกาศ    วันที่  25  พฤษภาคม  2564